Tuesday, January 6, 2009

一首诗

鸳情者,千古悲
宏怀烈,叹于形
痴难解,恨难生
绝难辩,平难达
心衰兮,志灭兮
龙刚兮,亦穷兮
君一言,万悲退
何愚兮,鸳自者
若言何处无芳草,
唯叹沧海难为水。

No comments: